• Algemene Voorwaarden  

Artikel 1. Algemeen 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van de website taverneteksten.wordpress.com en alle diensten die hierop worden aangeboden. 

Gegevens taverne’s teksten organisatie (vervolgens tt in tekst genoemd) 

Taverne’s teksten 

Kim Taverne
KvK-nummer: 75482487 

BTW-nummer: NL185258505B01 

taverneteksten@gmail.com 

Wij mogen op elk moment de Algemene Voorwaarden veranderen. Wanneer je van taverneteksten.wordpress.com of haar diensten gebruik maakt stem je ermee in dat steeds de laatste versie van de Algemene Voorwaarden van toepassing zal zijn. Wij moeten afspraken die afwijken van de Algemene Voorwaarden schriftelijk accepteren voordat ze geldig zijn. 

Artikel 2. Gebruik van diensten  

2.1 tt biedt een dienst aan nameliijk: 

  • tekstschrijven 

2.2 Je kunt zowel als particulier als bedrijf gebruik maken van de diensten van taverne’s teksten. 

2.3 De samenwerking zal bestaan uit een oriënterend gesprek, als beide partijen het met elkaar eens zijn volgt hierop een opdrachtbevestiging met daarin de opdrachtomschrijving. Belangrijkste zaken als investering, inbreng van de opdrachtgever, leveringstermijnen, doel van de tekst, tijd voor correcties en bijkomende werkzaamheden worden hierin vermeld.  

2.4 Zodra een opdrachtgever een opdrachtbevestiging van tt goedkeurt, is sprake van een opdracht. Dit geldt voor zowel schriftelijke als mondelinge goedkeuring. Opdrachten zijn bindend en deze Algemene Voorwaarden zijn hierop van toepassing. 

Artikel 3. Wijzing en annulering 

3.1 Wanneer een opdrachtgever na opdrachtbevestiging de opdracht aanvult, brengt tt de extra kosten hiervoor apart in rekening. Dit kan tevens tot gevolg hebben dat het moment van opleveren later wordt.  

3.2 Als de opdrachtgever de opdracht uitstelt of intrekt, dan is tt niet verplicht teksten die nog niet gereed zijn te leveren. tt heeft wel recht op betaling voor de verrichte arbeid en een schadevergoeding voor het niet uitgevoerde deel van de opdracht. 

Artikel 3. Betaling diensten. 

3.1 Betaling dient binnen 14 dagen na datum rekening te worden voldaan. Bij het overschrijden van het wettelijk betalingstermijn wordt 10% van het totaalbedrag extra in rekening gebracht.  

3.2 Bij het niet nakomen van betalingsverplichtingen, mag de opdrachtgever de door tt ter beschikking gestelde teksten op geen enkele manier gebruiken.  

3.3 De betalingsverplichting geldt ook als de opdrachtgever de teksten niet gebruikt. 

Artikel 4. Auteursrecht 

4.1 Alle rechten blijven bij tt zolang het werk niet is geleverd of niet geheel is betaald.  

4.2 tt heeft te allen tijde het recht haar naam te laten vermelden bij publicatie.  

4.3 De opdrachtgever moet vooraf toestemming vragen om de teksten van tt te publiceren, verveelvoudigen of een andere manier te gebruiken voor een ander medium dan afgesproken. Zonder toestemming is dit niet toegestaan.  

4.4 Als de opdrachtgever de tekst(en) ingrijpend wijzigt en tt dit niet goedkeurt, kan tt gebruik van de tekst op grond van de Auteurswet verbieden.  

4.5 Bij inbreuk op het auteursrecht moet de opdrachtgever een schadevergoeding aan tt betalen. 

4.6 Tenzij anders is overeengekomen, heeft tt het recht en de vrijheid geleverde teksten te gebruiken voor eigen publiciteit of promotie. 

Artikel 5. Aansprakelijkheid 

.1 tt is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat is uitgegaan van door jou verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie. 

5.2 tt is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder inbegrepen maar niet beperkt tot, gevolgschade of schade door bedrijfsstagnatie van jou en/of derden. Jij vrijwaart tt voor iedere aansprakelijkheid voor dergelijke schade bij derden. 

5.3 tt is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van of veranderingen aan de geleverde diensten door derde. De werking van artikel 6:76 BW is uitgesloten. 

Artikel 7. Klachten 

7.1 Geschillen voortvloeiende uit of verband houdend met de koop van de deelnemer van het coachingsprogramma van KW zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van KW, behoudends voor zover de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft KW het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. 

7.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. 

Haarlem, juli 2019